မြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကဒ်ပြား နံပါတ်စဉ် သတ်မှတ်ပုံ

လက်ရှိ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း (၁၄)ခု၏ အက္ခရာစဉ်

(၁) ကချင်ပြည်နယ်

(၂) ကယားပြည်နယ်

(၃) ကရင်ပြည်နယ်

(၄) ချင်းပြည်နယ်

(၅) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

(၆) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

(၇) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

(၈) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

(၉) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

(၁၀) မွန်ပြည်နယ်

(၁၁) ရခိုင်ပြည်နယ်

(၁၂) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

(၁၃) ရှမ်းပြည်နယ်

(၁၄) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

(၁) ကချင်ပြည်နယ်

 • မြို့တော် – မြစ်ကြီးနားမြို့
 • ခရိုင် (၄) ခရိုင်
 • မြို့နယ် (၁၈) မြို့နယ်

မြစ်ကြီးနားခရိုင်

၁။မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၁/မကန(နိုင်)
၂။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၁/ဝမန(နိုင်)
၃။ချီဖွေမြို့နယ်၁/ခဖန(နိုင်)
၄။ဆော့လော်မြို့နယ်၁/ဆလန(နိုင်)
၅။တနိုင်းမြို့နယ်၁/တနန(နိုင်)
၆။အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်၁/အဂယ(နိုင်)

မိုးညှင်းခရိုင်

၇။မိုးညှင်းမြို့နယ်၁/မညန(နိုင်)
၈။မိုးကောင်းမြို့နယ်၁/မကတ(နိုင်)
၉။ဖားကန့်မြို့နယ်၁/ကမန(နိုင်)

ဗန်းမော်ခရိုင်

၁၀။ဗန်းမော်မြို့နယ် ၁/ဗမန(နိုင်)
၁၁။ရွှေကူမြို့နယ်၁/ရကန(နိုင်)
၁၂။မံစီမြို့နယ်၁/မစန(နိုင်)
၁၃။မိုးမောက်မြို့နယ်၁/မမန(နိုင်)

ပူတာအိုခရိုင်

၁၄။ပူတာအိုမြို့နယ်၁/ပတအ(နိုင်)
၁၅။ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်၁/ဆပဘ(နိုင်)
၁၆။မချမ်းဘောမြို့နယ်၁/မခဘ(နိုင်)
၁၇။ခေါင်းလန်းဖူးမြို့နယ်၁/ခဘဒ(နိုင်)
၁၈။နောင်မွန်းမြို့နယ်၁/နမန(နိုင်)

(၂) ကယားပြည်နယ်

 • မြို့တော် – လွိုင်ကော်မြို့
 • ခရိုင် (၂) ခရိုင်
 • မြို့နယ် (၇) မြို့နယ်

လွိုင်ကော်ခရိုင်

၁။လွိုင်ကော်မြို့နယ်၂/လကန(နိုင်)
၂။ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၂/ဒမဆ(နိုင်)
၃။ဖရူဆိုမြို့နယ်၂/ဖရဆ(နိုင်)
၄။ရှားတောမြို့နယ်၂/ရတန(နိုင်)

ဘော်လခဲခရိုင်

၅။ဘော်လခဲမြို့နယ်၂/ဘလခ(နိုင်)
၆။မယ်စဲ့မြို့နယ်၂/မစန(နိုင်)
၇။ဖာဆောင်းမြို့နယ်၂/ဖဆန(နိုင်)

(၃) ကရင်ပြည်နယ်

 • မြို့တော် – ဘားအံမြို့
 • ခရိုင် (၄) ခရိုင်
 • မြို့နယ် (၇) မြို့နယ်

ဘားအံခရိုင်

၁။ဘားအံမြို့နယ်၃/ဘအန(နိုင်)
၂။လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၃/လဘန(နိုင်)
၃။သံတောင်ကြီးမြို့နယ်၃/သတန(နိုင်)

ကော့ကရိတ်ခရိုင်

၄။ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၃/ကကရ(နိုင်)
၅။ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၃/ကဆက(နိုင်)

မြဝတီခရိုင်

၆။မြဝတီမြို့နယ်၃/မဝတ(နိုင်)

ဖာပွန်ခရိုင်

၇။ဖာပွန်မြို့နယ်၃/ဖပန(နိုင်)

(၄) ချင်းပြည်နယ်

 • မြို့တော် – ဟားခါးမြို့
 • ခရိုင် (၃) ခရိုင်
 • မြို့နယ် (၉) မြို့နယ်

ဟားခါးခရိုင်

၁။ဟားခါးမြို့နယ်၄/ဟခန(နိုင်)
၂။ထန်တလန်မြို့နယ်၄/ထတလ(နိုင်)

မင်းတပ်ခရိုင်

၃။မင်းတပ်မြို့နယ်၄/မတန(နိုင်)
၄။ပလက်ဝမြို့နယ်၄/ပလဝ(နိုင်)
၅။မတူပီမြို့နယ်၄/မတပ(နိုင်)
၆။ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၄/ကပလ(နိုင်)

ဖလမ်းခရိုင်

၇။ဖလမ်းမြို့နယ်၄/ဖလန(နိုင်)
၈။တီးတိန်မြို့နယ်၄/တတန(နိုင်)
၉။တွန်းဇံမြို့နယ်၄/တဇန(နိုင်)

(၅) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

 • မြို့တော် – မုံရွာမြို့
 • ခရိုင် (၉) ခရိုင်
 • မြို့နယ် (၃၇) မြို့နယ်

မုံရွာခရိုင်

၁။မုံရွာမြို့နယ်၅/မရန(နိုင်)
၂။အရာတော်မြို့နယ်၅/အရတ(နိုင်)
၃။ချောင်းဦးမြို့နယ်၅/ခဥတ(နိုင်)
၄။ဘုတလင်မြို့နယ်၅/ဘတလ(နိုင်)

စစ်ကိုင်းခရိုင်

၅။စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၅/စကန(နိုင်)
၆။မြောင်မြို့နယ်၅/မမန(နိုင်)
၇။မြင်းမူမြို့နယ်၅/မမတ(နိုင်)

ကလေးခရိုင်

၈။ကလေးမြို့နယ်၅/ကလထ(နိုင်)
၉။ကလေးဝမြို့နယ်၅/ကလဝ(နိုင်)
၁၀။မင်းကင်းမြို့နယ်၅/မကန(နိုင်)

ကသာခရိုင်

၁၁။ကသာမြို့နယ်၅/ကသန(နိုင်)
၁၂။အင်းတော်မြို့နယ်၅/အတန(နိုင်)
၁၃။ဗန်းမောက်မြို့နယ်၅/ဗမန(နိုင်)
၁၄။ကောလင်းမြို့နယ်၅/ကလတ(နိုင်)
၁၅။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၅/ပလဘ(နိုင်)
၁၆။ဝန်းသိုမြို့နယ်၅/ဝသန(နိုင်)
၁၇။ထီးချိုင့်မြို့နယ်၅/ထခန(နိုင်)

ခန္တီးခရိုင်

၁၈။ခန္တီးမြို့နယ်၅/ခတန(နိုင်)
၁၉။ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၅/ဟမလ(နိုင်)
၂၀။လေရှီးမြို့နယ်၅/လရန(နိုင်)
၂၁။နန်းယွန်းမြို့နယ်၅/နယန(နိုင်)
၂၂။လဟယ်မြို့နယ်၅/လဟန(နိုင်)

မော်လိုက်ခရိုင်

၂၃။မော်လိုက်မြို့နယ်၅/မလန(နိုင်)
၂၄။ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၅/ဖပန(နိုင်)

ယင်းမာပင်ခရိုင်

၂၅။ယင်းမာပင်မြို့နယ်၅/ယမပ(နိုင်)
၂၆။ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၅/ဆလက(နိုင်)
၂၇။ပုလဲမြို့နယ်၅/ပလန(နိုင်)
၂၈။ကနီမြို့နယ်၅/ကနန(နိုင်)

ရွှေဘိုခရိုင်

၂၉။ရွှေဘိုမြို့နယ်၅/ရဘန(နိုင်)
၃၀။ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၅/ဒပယ(နိုင်)
၃၁။ကန့်ဘလူမြို့နယ်၅/ကဘလ(နိုင်)
၃၂။ခင်ဦးမြို့နယ်၅/ခဥန(နိုင်)
၃၃။ကျွန်းလှမြို့နယ်၅/ကလန(နိုင်)
၃၄။တန့်ဆည်မြို့နယ်၅/တဆန(နိုင်)
၃၅။ရေဦးမြို့နယ်၅/ရဥန(နိုင်)
၃၆။ဝက်လက်မြို့နယ်၅/ဝလန(နိုင်)

တမူးခရိုင်

၃၇။တမူးမြို့နယ်၅/တမန(နိုင်)

(၆) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

 • မြို့တော် – ထားဝယ်မြို့
 • ခရိုင် (၃) ခရိုင်
 • မြို့နယ် (၁၀) မြို့နယ်

ထားဝယ်ခရိုင်

၁။ထားဝယ်မြို့နယ်၆/ထဝန(နိုင်)
၂။လောင်းလုံးမြို့နယ်၆/လလန(နိုင်)
၃။သရက်ချောင်းမြို့နယ်၆/သရခ(နိုင်)
၄။ရေဖြူမြို့နယ်၆/ရဖန(နိုင်)

မြိတ်ခရိုင်

၅။မြိတ်မြို့နယ်၆/မမန(နိုင်)
၆။တနင်္သာရီမြို့နယ်၆/တသရ(နိုင်)
၇။ကျွန်းစုမြို့နယ်၆/ကစန(နိုင်)
၈။ပုလောမြို့နယ်၆/ပလန(နိုင်)

ကော့သောင်းခရိုင်

၉။ကော့သောင်းမြို့နယ်၆/ကသန(နိုင်)
၁၀။ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်၆/ဘပန(နိုင်)

(၇) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

 • မြို့တော် – ပဲခူးမြို့
 • ခရိုင် (၄) ခရိုင်
 • မြို့နယ် (၂၈) မြို့နယ်

ပဲခူးခရိုင်

၁။ပဲခူးမြို့နယ်၇/ပခန(နိုင်)
၂။ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၇/ဒဥန(နိုင်)
၃။ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၇/ကတခ(နိုင်)
၄။ကဝမြို့နယ်၇/ကဝန(နိုင်)
၅။ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၇/ညလပ(နိုင်)
၆။ရွှေကျင်မြို့နယ်၇/ရကန(နိုင်)
၇။သနပ်ပင်မြို့နယ်၇/သနပ(နိုင်)
၈။ဝေါမြို့နယ်၇/ဝမန(နိုင်)

ပြည်ခရိုင်

၉။ပြည်မြို့နယ်၇/ပမန(နိုင်)
၁၀။ပန်းတောင်းမြို့နယ်၇/ပတန(နိုင်)
၁၁။သဲကုန်းမြို့နယ်၇/သကန(နိုင်)
၁၂။ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်၇/ပခတ(နိုင်)
၁၃။ပေါင်းတည်မြို့နယ်၇/ပတတ(နိုင်)
၁၄။ရွှေတောင်မြို့နယ်၇/ရတန(နိုင်)

သာယာဝတီခရိုင်

၁၅။သာယာဝတီမြို့နယ်၇/သဝတ(နိုင်)
၁၆။မိုးညိုမြို့နယ်၇/မညန(နိုင်)
၁၇။အုတ်ဖိုမြို့နယ်၇/အဖန(နိုင်)
၁၈။လက်ပံတန်းမြို့နယ်၇/လပတ(နိုင်)
၁၉။မင်းလှမြို့နယ်၇/မလန(နိုင်)
၂၀။နတ်တလင်းမြို့နယ်၇/နတလ(နိုင်)
၂၁။ဇီးကုန်းမြို့နယ်၇/ဇကန(နိုင်)
၂၂။ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်၇/ကပက(နိုင်)

တောင်ငူခရိုင်

၂၃။တောင်ငူမြို့နယ်၇/တငန(နိုင်)
၂၄။ထန်းတပင်မြို့နယ်၇/ထတပ(နိုင်)
၂၅။ဖြူးမြို့နယ်၇/ဖမန(နိုင်)
၂၆။အုတ်တွင်းမြို့နယ်၇/အတန(နိုင်)
၂၇။ရေတာရှည်မြို့နယ်၇/ရတရ(နိုင်)
၂၈။ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၇/ကကန(နိုင်)

ဤပို့စ်ပါ အချက်အလက်များကို Facebook ပို့စ်တခုမှ ထပ်မံ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။

Scroll to Top