English Blogs Sample 1

Tg. LIAN ZA KIM & Lie. MAN HAU VUNG te

Mogawmna

HUN KIPATNA
 LST sim na (Jer. 29:6)
 Hun ap thungetna
 Mopa leh mogawm ding siepa te hatna
MUN LAH NA
 Mogawm ding Siepa, mopa leh a pawlte mun lah na
 Monu mun lah na (monu ang lut cieng in music tum ding)
MONU AP NA
 Tg. LIAN ZA KIM tawh kiteeng ding in Lie. MAN HAU VUNG koi
in nang ap ding vuoi?
 Mopa in dawn phei ding a .. siepa mai a ki sekhol sa mun ah ki
maingat sa in mun laahpi ding
MIPI DOH NA
 Tg. LIAN ZA KIM le Lie. MAN HAU VUNG te khantan nupa ahi
ding in, tuni in Pasien mai leh mipi mai ah kiciemna a la ding uh
hi ta hi. Amagel pumkhat a suo ding uh kilawm lo hi, dih lo hi,
cing lo hi ci-a a khaah (ကန့်ကွက်) nuom a om leh tun ang geen
un. Tualo in mailam ah ama gel nupa suona thu tawh kisai in
koima in bangma thu geen thei nawn lo ding hi.
 A om ei? (x3)

2
 Omlo ahileh, Tg. LIAN ZA KIM le Lie. MAN HAU VUNG te leitung
nuntat lai teng nupa a suo thei nading un gawmna hun zosie
lungdam huoi tah leh picing tah in aban in kizom to tading hi.

MOPA & MONU TE DOH NA
 Tg. LIAN ZA KIM aw, ni tawpni cing in Pasien Tokhom mai ah
tung in, na hina bangbang selsim omlo in kilangh ding ahicieng
in, tuni-in na lawmnu tawh pumkhat suo thei lo nading thu khat
popo na nei leh pulah in. A om ei mah? (omsih)
 Lie. MAN HAU VUNG aw, ni tawpni cing in Pasien Tokhom mai
ah tung in, na hina bangbang selsim omlo in kilangh ding
ahicieng in, tuni-in na lawmpa tawh pumkhat suo thei lo nading
thu khat popo na nei leh pulah in. A om ei mah? (omsih)
 Tg. LIAN ZA KIM aw, Lie. MAN HAU VUNG pen, Pasien ang
pieh na nuntat sung tungtawn na khantan zi ding a na kiteenpi
ma ahi ei mah? (hima)
 Lie. MAN HAU VUNG aw, Tg. LIAN ZA KIM pen, Pasien ang
pieh na nuntat sung na khantan pasal ding a na kiteenpi ma ahi
ei mah? (hima)
LST sim vai
Gen. 2:18, 21

3
Tua cieng in TOPA Pasien in, “Mipa ama guoh-a a op ding hoi lo hi;
ama a hu ding kithuopi khat ka bawlpieh ding hi,” a ci hi.
Tuaci’n TOPA Pasien in tua mipa a kimut suohsah mama a, tuale
ama kimu hi; tua cieng in ama in a naahgu khat la a, a laahna mun
teng ah tel in a tuomsah kia hi.
TOPA Pasien in mipa tung pan-a a laah a naahgu pen numei khat
in bawl-a, mipa kung ah tua nu a zawpi hi.
Tua cieng in mipa in,
“Tam pen ka gute pan-a ka gu le ka tel pan-a ka tel ahi hi;
Ama pen Mipa sung pan-a kila ahizieh in Numei kici ding hi,” a
ci hi.
 Pasien in pasal khat leh numei khat itna khau tawh khi in
pumkhat suoh sah-a leitung ngaina ah nupa kici hi. Nogel zong
tuni-a kipan in nupa na suoh thei nading ding un khat-le-khat
tung ah kamciem na kipie ding uh hi.
MOPA TUNG AH KAMCIEM LAAH NA
Mopa in ka ci bangbang ei zui in!
Mopa
Keima Tg. LIAN ZA KIM in Lie. MAN HAU VUNG pen ..
Tuni tuhun-a kipan in, leitung ka nuntat lai teng:
 nop hun ahi-a, dahun ahizong in;
 hausah hun ahi-a zawnkhal hun ahizong in;
 dam hun ahi-a nat hun ahizong in;
 pumpi leh lungsim khatpo thanemna, phuicinlona tadong in;
a pasal kahina dinmun le mawpuoh zo in – ama beh tung ah ka
lungsim zosie pie in, ka it ka ngai den ding hi – ci in
Pasien mai leh mipi mai ah kamciem ka pie hi.

4

MONU TUNG AH KAMCIEM LAAH NA
Monu in ka ci bangbang ei zui in!
Mopa
Keima Lie. MAN HAU VUNG in Tg. LIAN ZA KIM pen ..
Tuni tuhun-a kipan in, leitung ka nuntat lai teng:
 nop hun ahi-a, dahun ahizong in;
 hausah hun ahi-a zawnkhal hun ahizong in;
 dam hun ahi-a nat hun ahizong in;
 pumpi leh lungsim khatpo thanemna, phuicinlona tadong in;
a zi kahina dinmun le mawpuoh zo in – ama beh tung ah ka
lungsim zosie pie in, ka it ka ngai den ding hi – ci in
Pasien mai leh mipi mai ah kamciem ka pie hi.

KHUTSIP BUT SAH NA
Tuni-tuhun a kipan in Tg. LIAN ZA KIM leh Lie. MAN HAU VUNG te
in leitung ngaina nupa suoh a, itna beh hilo, lungsim beh hilo; pilna,
theina, siemna, sepsa-lawsa sum-le-pai nei-le-lam zosie neiton,
zanghton, zeehton ding uh ahi tah zieh un, a ki kamciemna uh
kipsahna leh sum-le-pai leh min-leh-vang zosie ahi bangbang a nei
bangbang uh khat-le-khat tung ah a ki pum apna uh teci ding in,
khutsip ang ki bun sah ding uh hi.

5

Mopa in ka ci bangbang ei zui in:
Keima Tg. LIAN ZA KIM in Lie. MAN HAU VUNG tung-a ka
kamciemna ii teci ding leh ka itna leh ka hina ka neisa zosie ama
beh tung ah ka ap na in tam khusip ka bun sah hi.
Monu in ka ci bangbang ei zui in:
Keima Lie. MAN HAU VUNG in Tg. LIAN ZA KIM tung-a ka
kamciemna ii teci ding leh ka itna leh ka hina ka neisa zosie ama
beh tung ah ka ap na in tam khusip ka bun sah hi.
NUPA HINA TAANGKONA
 Khut kitu sah ding!
Tg. LIAN ZA KIM le Lie. MAN HAU VUNG te in, Pasien mai leh mipi
mai ah – kamciem piehna ki nei tuoh zo gel ahizieh in, tuni-tuhun a
kipan in a picing ta-za-won nupa a suo thei nading un, Pasien
kammal LST tawh kituoh in, Pawlpi Dan leh Gam Thuguihun te
tungtawn-a ka nga phalna tawh, keima Pasien nasem Rev. Thang
Khup Khai in, Pa Min, Tapa Min, leh Hlasiengtho Min tawh nupa in
kagawm hi. Pasien gawmsa te koiman khen ta sih heh.
MONU MAI HON NA
 Mopa in monu mai hong in mopa in monu nam ding
NUPA TE THUPHA PIEH NA
 Nupa te ki maingat sa in khupding ding a siepa in khutnga in
thupha pie ding

Eph. 5:22-33
22 Zite aw, Topa’ thu na man bangun na pasalte’ thu na mang un.

6
23 Azieh pen Khris in hlattuom pawlpi’ lutang ahi ma bangin pasal
in a zi’ lutang ahi hi.
24 Hlattuom pawlpi in Khris’ thu a man bangin zite in zong sil
bangkimah a pasalte’ thu a man ding uh kilawm hi.
25 Pasalte aw, Khris in hlattuom pawlpi itin ama adingin ama ma a
kipieh bangin na zite na it un.
26 Ama in hlattuom pawlpi a sienthosah thei nadingin thu
tungtawnin tui tawh sawp sieng a,
27 tua in hlattuom pawlpi pen a nieh, a vuntun le tua bang nam
khatpopo om loin, ama ma tungah a siengtho le kawbang loin
etlawm taha a kipieh thei nading ahi hi.
28 Tua ma bangin pasalte in a pumpi uh a it bangun a zite a it ding
uh kilawm hi.
29 Bang ding ahei cile ama’ pumpi a muda koima a om ngai sih a,
Khris in a hlattuom pawlpi va-in a kep bangin ama’ pumpi va-in
kemzaw hi.
30 Azieh pen eite ama’ pumpi nate i hi uhi.b
31 “Tami thu ziehin pasal in a nu le a pa nuasie-in a zi tawh kigawm
ding a, tua nite sa khat a suoh ding uhi,” ci hi.
32 Tami pen thuthuhpi khat hi a, Khris le hlattuom pawlpite tunga a
zang ka hi hi.
33 Ahi vangin note a koi mapo in ama le ama a ki-it bangin na zite
uh na it ding uh kilawm hi. Zi in zong a pasal a zatah ding kilawm hi

MARRIAGE CERTIFICATE LETMAT THU NA
 Mopa le monu te letmat thuna
 Mopa le monu te letmat thu zawcieng in, khuoimei taang ton ding
 Marriage Certificate pieh na

7

 Official photo shootings right on the spot

Scroll to Top